Protecció de dades

Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, LOPDGDD), l'informem que mitjançant l'emplenament dels formularis electrònics presents en el lloc web així com de la resta de formularis que posi a disposició l'entitat per a la recollida de les seves dades personals, la FBSTIB tractarà la informació de caràcter personal que vostè ens proporcioni en qualitat de responsable del tractament.

Descarrega el document per poder exercir el teu dret:

Contacte

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

C/ Rosselló i Cazador, 20
07004 Palma (Illes Balears)
Tel: 971764433

  • Instagram Banc de Sang i teixits
  • Facebook oficial Banc de Sang i Teixits
  • Twitter oficial Banc de Sang i Teixits

© Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears | 2012 - 2023 | Informació legal