Informació legal

Condicions generals d'accés i ús del lloc web

1-Informació legal

 • Les presents condicions regulen l'ús permès del lloc web accessible en la adreça URL www.fbstib.org (d'ara endavant, el lloc web), que la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (d'ara endavant, FBSTIB), les dades identificatives del qual s'indiquen a continuació, posa a disposició dels usuaris d'Internet.
 • Dades identificatives del titular del lloc web
Nom del titular Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears
Domicili Carrer Rosselló i Caçador,20, Palma de Mallorca (Illes Balears) E-07004
C.I.F G07905342
Dades registrals Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el 18 de setembre de 1998. FCAIB-S1-AS90

2-Objecte

El lloc web facilita als visitants i a usuaris del mateix l'accés a informació, productes i serveis subministrats o prestats per FBSTIB a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3-Acceptació de les condicions generals i particulars

  Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web que FBSTIB posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc web es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mero ús de tals serveis i, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals.

4-Condicions d'accés i utilització

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de lloc web només i exclusivament si es presenten les següents condicions:

 • Que sigui compatible amb les finalitats del lloc web;
 • Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació;
 • Que cap dels continguts relacionats al lloc web siguin modificats de cap manera;
 • Que cap element disponible al lloc web (incloent, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, animacions, arxius|arxivaments de text, audio, vídeo i programari) sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la pàgina web on apareix, considerant l'esmentada pàgina com un tot que inclou el codi HTML que defineix la mateixa, el text i tots els elements que l'acompanyen.

5-Vincles o enllaços hipertextuals amb/des del lloc web

 • Tot enllaç de tercers al lloc web de FBSTIB deure ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els "links profunds" (enllaços directes a pàgines del lloc web diferents de la portada), el "framing" (utilització de "marcs" o "frames" HTML per mostrar continguts propis del lloc web integrats a una pàgina web aliena al mateix), i qualsevol altre aprofitament dels continguts del lloc web a favor de tercers no autoritzats expressament.
 • A més, tot lloc web de tercers que enllaça amb el lloc web de FBSTIB ha de complir les següents obligacions:
  • No es realitzarà al costat de l'enllaç manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums;
  • No s'inclourà cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de la direcció URL del lloc web
  • No establirà enllaços amb altres pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atempti contra els drets humans i que, en general, puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge de FBSTIB, les companyies del mateix grup empresarial o dels seus clients i proveïdors.
 • La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que FBSTIB promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d'els esmentats portals o llocs web. Per la seva part, el lloc web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per FBSTIB. FBSTIB no exerceix cap control sobre els esmentats portals o llocs web, ni no és responsable del contingut dels mateixos i, per tant, aquests enllaços són oferts, únicament a tall de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

6-Garanties generals

 • FBSTIB posa a disposició del públic el lloc web i la informació que aquest conté, la qual prové de fonts internes o externes, de bona fe. L'usuari del mateix assumeix, coneix i accepta, pel sol fet de que el visitin, que les dades i informacions contingudes al lloc web, s'ofereixen únicament i exclusivament a efectes informatius i que podrien contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats, i tot això malgrat la diligència posada per FBSTIB en la seva realització o actualització.
 • FBSTIB es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés. Així mateix, també es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l'accés al lloc web a raó de l'eventual necessitat d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del mateix.
 • FBSTIB no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. FBSTIB durà a terme, sempre que no es presentin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques tendents a reparar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.
 • MENORS D'EDAT. Per poder accedir i fer ús dels serveis proporcionats pel lloc web, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors, al seu càrrec. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis a què accedeixen els menors d'edat correspon als majors el càrrec dels quals es troben. Com a Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, FBSTIB informa els usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i que restringeixin els materials en els quals poden accedir els menors.
 • Es fa saber els usuaris que FBSTIB ha sotscontractat la prestació del servei de manteniment tècnic integral del lloc web, el qual inclou l'allotjament o hosting del mateix en els equips servidors del contractista i la connectivitat amb Internet.

7-Limitació de responsabilitat

 • FBSTIB no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja sigui explícites o implícites, quant al funcionament del lloc web o a la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en el mateix en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. Així mateix, FBSTIB queda exonerada de deixar qualssevol garanties, ja sigui explícites o implícites, incloses, entre altres, les garanties implícites d'idoneïtat per a un final determinat. FBSTIB no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de l'ús d'aquest lloc web, inclosos, entre altres, els mals directes i indirectes.
 • FBSTIB no es fa responsable de qualssevol danys|mals o perjudicis directes o indirectes que poguessin derivar-se de la interrupció del servei per part del lloc web així com de la seva continuïtat. Així mateix, FBSTIB no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'usuari, d'un programa navegador o d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'usuari registrat en el programa navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del malament funcionament del mateix.
 • L'usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que FBSTIB pugui sofrir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part del mateix d'aquestes Condicions Generals o de les condicions particulars que, en el seu cas, regulin l'ús o la prestació de certs serveis addicionals.
 • El col·laborador respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que FBSTIB pugui sofrir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part del mateix de la legislació vigent, d'aquestes Condicions Generals o de les condicions particulars que, en el seu cas, regulin el desenvolupament de la seva activitat com a col·laborador del lloc web.

8-Drets de propietat intel·lectual i industrial

 • Els drets de propietat intel·lectual del lloc web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de FBSTIB o dels seus proveïdors, i correspon a aquesta l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 • Tot el programari utilitzat en l'ús i desenvolupament del lloc web és propietat de FBSTIB o dels seus proveïdors de programari, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.
 • FBSTIB es titular de los derechos de propiedad industrial referidos a sus productos y servicios, y específicamente de los relativos a las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de la misma que aparecen en el sitio web y que están debidamente registrados o en proceso de registro. Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, FBSTIB reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna de FBSTIB sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio, o recomendación por parte de FBSTIB, a no ser que se manifieste de manera expresa.
 • La utilització no autoritzada de la informació continguda al lloc web, la seva revenda, així com a la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de FBSTIB donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

9-Dades de caràcter personal

 • Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, LOPDGDD), l'informem que mitjançant l'emplenament dels formularis electrònics presents en el lloc web així com de la resta de formularis que posi a disposició l'entitat per a la recollida de les seves dades personals, la FBSTIB tractarà la informació de caràcter personal que vostè ens proporcioni en qualitat de responsable del tractament.
 • Els tractaments s'efectuaran sota la supervisió i control de l'FBSTIB, comprometent-se a garantir el deure de secret sobre els mateixos en qualsevol fase del tractament, mantenint una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients. La protecció de les seves dades s'estén a tot el relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada a través del lloc web.
 • Així mateix es compromet a adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica, organitzativa i administrativa per a protegir la seva confidencialitat i integritat evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
 • Consulti la informació detallada i els registres d'activitats de tractament de dades personals de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

10-Notificacions

 • Totes les notificacions i comunicacions per part dels usuaris a FBSTIB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin mitjançant algun dels següents mitjans, que FBSTIB posa a disposició dels usuaris del lloc web. No obstant això, quan FBSTIB proporcioni a l'usuari un procediment directe i automàtic, que li permeti realitzar per si mateix i de forma autònoma, l'acció objecte de la notificació o comunicació a FBSTIB, aquest vindrà obligat a utilitzar-lo.
Direcció postal: Carrer Rosselló i Caçador, 20, Palma de Mallorca (Illes Balears) E-07004
Direcció de correu electrònic info@fbstib.org
Formulari web de contacte www.donasang.org/envians-els-teus-comentaris.html
Telèfon +34 971 76 44 33
Fax +34 971 76 41 87
 • Totes les notificacions per part de FBSTIB a l'usuari es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin utilitzant les dades i per algun dels mitjans relacionats a continuació. A aquests efectes, l'usuari manifesta que totes les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a FBSTIB qualsevol canvi relatiu a les seves dades de notificació.
  • Tramesa per correu postal al domicili de l'usuari, quan aquest hagi estat posat prèviament en coneixement de FBSTIB;;
  • Tramesa per correu electrònic dirigit a l'adreça de l'usuari, quan aquest hagi estat posat prèviament en coneixement de FBSTIB o ho sigui en aquell mateix moment;
  • Comunicació per mitjà d'una trucada al número de telèfon de l'usuari, quan aquest hagi estat posat prèviament en coneixement de FBSTIB;
  • Mitjançant les pròpies pàgines web o pantalles que l'usuari visualitza durant l'ús dels serveis prestats al lloc web;
  • Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels serveis per part de FBSTIB a l'usuari.

11-

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a l'esmentada disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en totes les altres coses, la resta de Condicions Generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

12-Llei aplicable i jurisdicció

 • Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.
 • FBSTIB i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús del lloc web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, FBSTIB i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de FBSTIB.

Contacte

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

C/ Rosselló i Cazador, 20
07004 Palma (Illes Balears)
Tel: 971764433

 • Instagram Banc de Sang i teixits
 • Facebook oficial Banc de Sang i Teixits
 • Twitter oficial Banc de Sang i Teixits

© Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears | 2012 - 2024 | Informació legal