Informació legal

Condicions generals d'accés i ús del lloc web

1-Informació legal

 • Les presents condicions regulen l'ús permès del lloc web accessible en la adreça URL www.fbstib.org (d'ara endavant, el lloc web), que la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (d'ara endavant, FBSTIB), les dades identificatives del qual s'indiquen a continuació, posa a disposició dels usuaris d'Internet.
 • Dades identificatives del titular del lloc web
Nom del titular Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears
Domicili Carrer Rosselló i Caçador,20, Palma de Mallorca (Illes Balears) E-07004
C.I.F G079005342
Dades registrals Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el 18 de setembre de 1998. FCAIB-S1-AS90

2-Objecte

El lloc web facilita als visitants i a usuaris del mateix l'accés a informació, productes i serveis subministrats o prestats per FBSTIB a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3-Acceptació de les condicions generals i particulars

  Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web que FBSTIB posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc web es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mero ús de tals serveis i, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals.

4-Condicions d'accés i utilització

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de lloc web només i exclusivament si es presenten les següents condicions:

 • Que sigui compatible amb les finalitats del lloc web;
 • Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació;
 • Que cap dels continguts relacionats al lloc web siguin modificats de cap manera;
 • Que cap element disponible al lloc web (incloent, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, animacions, arxius|arxivaments de text, audio, vídeo i programari) sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la pàgina web on apareix, considerant l'esmentada pàgina com un tot que inclou el codi HTML que defineix la mateixa, el text i tots els elements que l'acompanyen.

5-Subscripció a butlletins electrònics informatius

6-Vincles o enllaços hipertextuals amb/des del lloc web

 • Tot enllaç de tercers al lloc web de FBSTIB deure ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els "links profunds" (enllaços directes a pàgines del lloc web diferents de la portada), el "framing" (utilització de "marcs" o "frames" HTML per mostrar continguts propis del lloc web integrats a una pàgina web aliena al mateix), i qualsevol altre aprofitament dels continguts del lloc web a favor de tercers no autoritzats expressament.
 • A més, tot lloc web de tercers que enllaça amb el lloc web de FBSTIB ha de complir les següents obligacions:
  • No es realitzarà al costat de l'enllaç manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums;
  • No s'inclourà cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de la direcció URL del lloc web
  • No establirà enllaços amb altres pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atempti contra els drets humans i que, en general, puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge de FBSTIB, les companyies del mateix grup empresarial o dels seus clients i proveïdors.
 • La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que FBSTIB promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d'els esmentats portals o llocs web. Per la seva part, el lloc web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per FBSTIB. FBSTIB no exerceix cap control sobre els esmentats portals o llocs web, ni no és responsable del contingut dels mateixos i, per tant, aquests enllaços són oferts, únicament a tall de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

7-Garanties generals

 • FBSTIB posa a disposició del públic el lloc web i la informació que aquest conté, la qual prové de fonts internes o externes, de bona fe. L'usuari del mateix assumeix, coneix i accepta, pel sol fet de que el visitin, que les dades i informacions contingudes al lloc web, s'ofereixen únicament i exclusivament a efectes informatius i que podrien contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats, i tot això malgrat la diligència posada per FBSTIB en la seva realització o actualització.
 • FBSTIB es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés. Així mateix, també es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l'accés al lloc web a raó de l'eventual necessitat d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del mateix.
 • FBSTIB no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. FBSTIB durà a terme, sempre que no es presentin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques tendents a reparar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.
 • MENORS D'EDAT. Per poder accedir i fer ús dels serveis proporcionats pel lloc web, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors, al seu càrrec. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis a què accedeixen els menors d'edat correspon als majors el càrrec dels quals es troben. Com a Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, FBSTIB informa els usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i que restringeixin els materials en els quals poden accedir els menors.
 • Es fa saber els usuaris que FBSTIB ha sotscontractat la prestació del servei de manteniment tècnic integral del lloc web, el qual inclou l'allotjament o hosting del mateix en els equips servidors del contractista i la connectivitat amb Internet.

8-Limitació de responsabilitat

 • FBSTIB no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja sigui explícites o implícites, quant al funcionament del lloc web o a la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en el mateix en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. Així mateix, FBSTIB queda exonerada de deixar qualssevol garanties, ja sigui explícites o implícites, incloses, entre altres, les garanties implícites d'idoneïtat per a un final determinat. FBSTIB no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de l'ús d'aquest lloc web, inclosos, entre altres, els mals directes i indirectes.
 • FBSTIB no es fa responsable de qualssevol danys|mals o perjudicis directes o indirectes que poguessin derivar-se de la interrupció del servei per part del lloc web així com de la seva continuïtat. Així mateix, FBSTIB no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'usuari, d'un programa navegador o d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'usuari registrat en el programa navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del malament funcionament del mateix.
 • L'usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que FBSTIB pugui sofrir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part del mateix d'aquestes Condicions Generals o de les condicions particulars que, en el seu cas, regulin l'ús o la prestació de certs serveis addicionals.
 • El col·laborador respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que FBSTIB pugui sofrir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part del mateix de la legislació vigent, d'aquestes Condicions Generals o de les condicions particulars que, en el seu cas, regulin el desenvolupament de la seva activitat com a col·laborador del lloc web.

9-Drets de propietat intel·lectual i industrial

 • Els drets de propietat intel·lectual del lloc web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de FBSTIB o dels seus proveïdors, i correspon a aquesta l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 • Tot el programari utilitzat en l'ús i desenvolupament del lloc web és propietat de FBSTIB o dels seus proveïdors de programari, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.
 • FBSTIB es titular de los derechos de propiedad industrial referidos a sus productos y servicios, y específicamente de los relativos a las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de la misma que aparecen en el sitio web y que están debidamente registrados o en proceso de registro. Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, FBSTIB reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna de FBSTIB sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio, o recomendación por parte de FBSTIB, a no ser que se manifieste de manera expresa.
 • La utilització no autoritzada de la informació continguda al lloc web, la seva revenda, així com a la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de FBSTIB donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

10-Dades de caràcter personal

 • En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), FBSTIB le informa de que, mediante la cumplimentación de cualquier formulario electrónico presente en el sitio web, sus datos personales quedarán incorporados a un fichero automatizado de datos, propiedad de FBSTIB, y que serán tratados con los siguientes fines:
  • La prestació dels serveis oferts al lloc web;
  • La tramesa d'informació i publicitat sobre FBSTIB i d'acord amb la finalitat del lloc web;
  • La realització d'enquestes, estadístiques i anàlisi de tendències de mercat;
  • L'elaboració de perfils de l'usuari amb la finalitat de personalitzar i millorar els serveis oferts.
 • FBSTIB manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients, comprometent-se a la protecció de les dades personals dels usuaris del lloc web. La protecció de dades s'estén a tot el relatiu a la recollida i a ús de la informació proporcionada a través del lloc web.
 • En aquest sentit, FBSTIB es compromet a no cedir a tercers les dades personals aportades pels usuaris sense el consentiment exprés d'aquests. No obstant això l'anterior i en compliment de l'establert en la LOPD, l'usuari autoritza expressament a FBSTIB perquè aquesta pugui comunicar les seves dades personals a altres empreses, sempre i quan aquestes pertanyin el seu mateix grup empresarial, independentment del país de destí de les esmentades dades i fins i tot si el país de destí no oferís un nivell de protecció equiparable al de la LOPD; i, amb la finalitat única de què dits tercers els utilitzin exclusivament per al compliment dels serveis i finalitats comercials contractats. L'anterior autorització és revocable per l'usuari en qualsevol moment sense efectes retroactius.
 • FBSTIB garanteix a l'usuari, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i tractaran les esmentades dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés a les esmentades dades per part de tercers no autoritzats. Això no obstant això, FBSTIB podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que obri en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics quan li sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas.
 • L'empresa li informa que l'usuari posseeix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades de caràcter personal, i que podrà exercitar a tota hora els esmentats drets, sense que l'esmentada acció pugui tenir caràcter retroactiu, comunicant-lo a l'empresa pel mig més adequat a cada cas:
  • Mitjançant el formulari electrònic de cancel·lació o modificació del servei de subscripció a butlletins informatius remesos per correu electrònic, disposat a tal efecte i accessible des de la adreça URL www.fbstib.org/contactar/index/
  • Mitjançant comunicació remesa a l'empresa per qualsevol dels mitjans|medis previstos en les presents Condicions Generals o, en el seu cas, en les condicions particulars que regulin la prestació del servei.
 • En el cas que l'usuari faciliti dades de caràcter personal de terceres persones (per exemple, mitjançant la utilització del servei de "recomanar a un amic"), sempre que aquests s'incorporin en un fitxer de dades automatitzades, FBSTIB, en compliment del disposat en la LOPD (article 5.4.), notificarà a dits tercers, en el termini màxim de tres mesos des del moment en què es va produir el registrament de les dades, l'existència, titularitat i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades i informarà del contingut i procedència dels mateixos. Igualment, FBSTIB informarà a dits tercers sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals.

11-Notificacions

 • Totes les notificacions i comunicacions per part dels usuaris a FBSTIB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin mitjançant algun dels següents mitjans, que FBSTIB posa a disposició dels usuaris del lloc web. No obstant això, quan FBSTIB proporcioni a l'usuari un procediment directe i automàtic, que li permeti realitzar per si mateix i de forma autònoma, l'acció objecte de la notificació o comunicació a FBSTIB, aquest vindrà obligat a utilitzar-lo.
Direcció postal: Carrer Rosselló i Caçador, 20, Palma de Mallorca (Illes Balears) E-07004
Direcció de correu electrònic info@fbstib.org
Formulari web de contacte www.donasang.org/envians-els-teus-comentaris.html
Telèfon +34 971 76 44 33
Fax +34 971 76 41 87
 • Totes les notificacions per part de FBSTIB a l'usuari es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin utilitzant les dades i per algun dels mitjans relacionats a continuació. A aquests efectes, l'usuari manifesta que totes les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a FBSTIB qualsevol canvi relatiu a les seves dades de notificació.
  • Tramesa per correu postal al domicili de l'usuari, quan aquest hagi estat posat prèviament en coneixement de FBSTIB;;
  • Tramesa per correu electrònic dirigit a l'adreça de l'usuari, quan aquest hagi estat posat prèviament en coneixement de FBSTIB o ho sigui en aquell mateix moment;
  • Comunicació per mitjà d'una trucada al número de telèfon de l'usuari, quan aquest hagi estat posat prèviament en coneixement de FBSTIB;
  • Mitjançant les pròpies pàgines web o pantalles que l'usuari visualitza durant l'ús dels serveis prestats al lloc web;
  • Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels serveis per part de FBSTIB a l'usuari.

12-

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a l'esmentada disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en totes les altres coses, la resta de Condicions Generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

13-Llei aplicable i jurisdicció

 • Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.
 • FBSTIB i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús del lloc web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, FBSTIB i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de FBSTIB.

Contacte

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

C/ Rosselló i Cazador, 20
07004 Palma de Mallorca
Tel: 971764433

 • Instagram Banc de Sang i teixits
 • Facebook oficial Banc de Sang i Teixits
 • Twitter oficial Banc de Sang i Teixits

© Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears | 2012 - 2019 | Informació legal